Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek společnosti Den Braven Czech and Slovak a.s.

Společnost Den Braven Czech and Slovak a.s., IČ 26872072, se sídlem č.p. 353, 793 91 Úvalno, sp.zn. B 2951 vedená u Krajského soudu v Ostravě, kontaktní e-mail: info@denbraven.cz, kontaktní telefon: +420 800 888 546, webové stránky: www.denbraven.cz (dále také „Společnost“), jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“), považuje za jednu ze svých prvořadých povinností ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů, které zpracováváme. S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy s řádnou péčí v souladu povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a snažíme se je v co nejvyšší možné míře chránit.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků Společnosti, zájemců o zboží a služby Společnosti a uchazečů o zaměstnání a dále informují o souborech cookies používaných našimi webovými stránkami. Jejich cílem je přiblížit Vám (subjektům údajů), jakým způsobem s osobními údaji nakládáme, jak je shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme a jak chráníme důvěrnost Vašich osobních údajů, a naplnit tak naši informační povinnost dle čl. 13 a násl. GDPR.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva
 • informace o souborech cookies používaných našimi webovými stránkami

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese uvedené v úvodu.

1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Vzhledem k povaze naší činnosti shromažďujeme a zpracováváme zejména následující osobní údaje. Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

A. U zákazníků nebo zájemců o zboží a služby Společnosti:

identifikační údaje – zejména:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • u podnikatele sídlo, IČ a DIČ

kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem, zejména:

 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

další údaje související s poskytováním služeb a dodávkami zboží, zejména:

 • bankovní spojení
 • evidence plateb
 • záznamy komunikace se zákazníkem

B. U uchazečů o zaměstnaní:

identifikační údaje – zejména:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum narození
 • adresa bydliště

kontaktní údaje – zejména:

 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

další údaje – ty, které uchazeč uvede v životopise nebo sdělí Společnosti, zejména:

 • praxe, pracovní zkušenosti a informace o předchozím zaměstnání
 • jazykové dovednosti
 • vzdělání, absolvované kurzy, školení a certifikáty
 • znalosti a dovednosti
 • informace o držení řidičského průkazu
 • fotografie (pokud nám ji uchazeč poskytne jako přílohu životopisu)
 • záznamy komunikace s uchazečem

Nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba, zejména nevyžadujeme rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu a tyto údaje tak není nutné uvádět v životopise.

2. Zdroj osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to u zákazníků zejména při učinění nezávazné poptávky nebo objednávky, při přípravě smluv a v souvislosti s jejich realizací a u uchazečů o zaměstnání při poptávce po práci v naší Společnosti nebo v reakci na naši nabídku pracovní pozice. Osobní údaje tak můžeme získat při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách naší Společnosti nebo jinými komunikačními prostředky (např. SMS zprávy) a při dalším jednání a komunikací se Společností.

3. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

Existuje více právních základů, které nás opravňují zpracovávat Vaše osobní údaje, vždy však musí být naplněn alespoň jeden z nich, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali oprávněně. K určitému zpracování osobních údajů nás opravňují právní předpisy, jde zejména o případy, kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, nebo kdy je zpracování nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo máme ke zpracování oprávněný zájem. V ostatních případech potřebujeme Váš souhlas ke zpracování osobních údajů za konkrétním účelem.

Uvedené případy jsou podrobněji ve vztahu ke Společnosti popsány níže:

A. U zákazníků nebo zájemců o zboží a služby Společnosti:

Zpracovávání bez Vašeho souhlasu

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy na dodání zboží nebo poskytnutí služeb naší Společnosti a za účelem plnění smluvních povinností.

Jedním ze základních důvodů pro oprávněné zpracování Vašich osobních údajů Společností je skutečnost, že je zpracování nezbytné pro plnění práv a povinností ze smlouvy, kterou jste se Společností uzavřeli, anebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Osobní údaje specifikované výše zpracováváme zejména za účelem:

 • za účelem jednání před uzavřením smlouvy – vyřízení Vaší nezávazné poptávky nebo objednávky a jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí zboží nebo služeb naší Společnosti (dále jen „Smlouva“), a to pouze po dobu trvání těchto jednání, není-li následně dán jiný titul pro zpracování osobních údajů, jak jsou tyto popsány dále. V této souvislosti zpracováváme osobní údaje, které nám při poptávce nebo objednávce poskytnete (zejména identifikační a kontaktní údaje, záznamy komunikace apod.),
 • zřídíte-li si na našich webových stránkách uživatelský účet, přes který můžete činit objednávky zboží, pak budeme osobní údaje obsažené v uživatelském účtu zpracovávat po dobu trvání uživatelského účtu, který můžete kdykoli zrušit,
 • za účelem řádné realizace práv a povinností z uzavřené Smlouvy, a to nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy, tedy do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze Smlouvy. Za tím účelem zpracováváme údaje, které jsou nutné pro uzavření smlouvy a její plnění. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností, a to po dobu, která je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají, nebo z titulu našeho oprávněného zájmu, jak je popsán dále.

Dále také upozorňujeme, že Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme získali oprávněně v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, jsme oprávněni využít pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že jste původně toto využití neodmítli, a to v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Odběr těchto obchodních sdělení lze kdykoliv odhlásit, a to zejména klikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů.

Dále jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje zejména v případech, je-li to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Společnost vztahují, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele apod., a to v rozsahu a po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

Rovněž můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Oprávněným zájmem Společnosti je zejména ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 1 roku po učinění nezávazné poptávky nebo objednávky, pokud na základě ní nedošlo k uzavření smlouvy, a po dobu 10 let po ukončení smluvní spolupráce. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném nároku nemusíme dozvědět ihned.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné, avšak zpracování těchto osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu a řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy a plnit své zákonné povinnosti. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme Váš souhlas.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu.

Konkrétní podmínky udělení souhlasu jsou uvedeny v podmínkách souhlasu, zejména účel a doba zpracování osobních údajů. Společnost tímto způsobem může zpracovávat osobní údaje například za účelem marketingových akcí, zasílání obchodních sdělení nad rámec rozsahu specifikovaného výše apod.

Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Společností poskytnete. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou uzavření smlouvy ve Společností. Souhlas můžete následně odvolat, jak je dále popsáno níže.

B. U uchazečů o zaměstnání:

Zpracování osobních údajů za účelem realizace výběrového řízení a jednání o uzavření (pracovní) smlouvy.

Společnost realizuje výběrová řízení na volné pracovní pozice u Společnosti. Přihlášením do výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici, a to buď vyplněním formuláře na webových stránkách naší Společnosti, nebo třetími osobami, prostřednictvím nichž inzerujeme volné pracovní pozice, anebo osobním vyplněním formuláře na pobočce Společnosti, dáváte najevo svůj zájem o to ucházet se o konkrétní zvolené pracovní místo a jednak tak o uzavření (pracovní) smlouvy.

Osobní údaje uvedené výše zpracováváme po dobu trvání účasti uchazeče ve výběrovém řízení. Tyto osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem řádné realizace výběrového řízení, které představuje jednání o uzavření (pracovní) smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů.

Dále jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje zejména v případech, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahují, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to v rozsahu a po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

Oprávněným zájmem Společnosti je zejména ochrana a prokázání našich práv a právních nároků. Pro tyto účely uchováváme osobní údaje alespoň po dobu 3 let po skončení výběrového řízení, a to například z důvodu prokázání řádného a zákonného průběhu výběrového řízení, nebude-li následně dán jiný důvod zpracování (např. uzavření pracovní smlouvy, probíhající soudní řízení apod.).

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné, avšak zpracování těchto osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli realizovat výběrové řízení a jednat tak o uzavření (pracovní) smlouvy uskutečněné na návrh uchazeče ve formě přihlášky do výběrového řízení, a dále plnit své zákonné povinnosti. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme Váš souhlas.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu.

Konkrétní podmínky udělení souhlasu jsou uvedeny v podmínkách souhlasu, zejména účel a doba zpracování osobních údajů. Nejčastěji jde o zpracování osobních údajů i po skončení výběrového řízení, a to za účelem zasílání nabídek volných pracovních míst u Společnosti.

Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Společností poskytnete. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou uzavření smlouvy ve Společností, nicméně v opačném případě nebudeme schopni plně dostát svým povinnostem vyplývajícím z takto uzavřené smlouvy.

4. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Společnost. To znamená, že Společnost stanovuje shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuje, volí prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Společnost při plnění svých závazků využívá odborné a specializované služby jiných subjektů.

Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáváme zejména spolupracující účetní, advokátní kanceláři, poskytovatelům datových úložišť a softwarových aplikací, cloudových, webových a dalších IT služeb, příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat.

Za smluvní partnery volíme pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Seznam zpracovatelů Vám poskytneme dle Vaší žádosti zaslané na emailovou adresu uvedenou v úvodu.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.

Osobní údaje jsou chráněny a zabezpečeny před únikem a zneužitím a Společnost přijímá technická a organizační opatření, aby zajistila co nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro uvedené účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, jak bylo specifikováno výše u jednotlivých účelů zpracování.

Je-li zpracování založeno na Vašem souhlasu, pak budeme osobní údaje zpracovávat pouze po dobu trvání tohoto souhlasu.

6. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;
g) právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo odvolat souhlas znamená, že tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je možné například formou e-mailu nebo písemně formou dopisu, kde uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti například písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese uvedené v úvodu. Společnost má právo v odůvodněných případech žádat přiměřené prokázání identity žadatele, a to za účelem ochrany subjektů údajů.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů.

V případě, že uvedené nebude dostatečné, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žádáme Vás, ať veškeré změny osobních údajů oznamujete bez zbytečného odkladu Společnosti na emailové adrese uvedené v úvodu a sdělíte, že došlo na Vaší straně ke změně osobních údajů. V návaznosti na to bez zbytečného odkladu provedeme změnu osobních údajů, aby osobní údaje byly vždy přesné a správné.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

7. Soubory cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme web upravovat tak, abyste ho mohli využívat co nejefektivněji.

Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Tyto cookies jsou označovány jako dočasné.

Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Těmto cookies se říká trvalé. Trvalé cookies slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na potřeby jednotlivých uživatelů. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci uživatelů webu.

Na našem webu používáme pouze cookies nezbytné pro fungování našeho webu, analytické cookies, které nám pomáhají vyhodnocovat, co Vás zajímá a marketingové cookies, jak jsou popsány dále.

Nezbytné cookies

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nazýváme nezbytné, jejich využití je pouze dočasné a nám pomáhají:

 • identifikovat Vás i při opětovných návštěvách;
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu;
 • se zajištěním bezpečnosti a ochrany Vašich dat, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky, a to pro správnou funkci našich webových stránek, pro přenos zpráv a poskytování služeb, včetně zajištění bezpečné komunikace. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopni poskytnout naše služby. Tyto cookies jsme oprávněni používat bez Vašeho souhlasu, jinak by náš web nefungoval.

Analytické cookies

Tyto cookies jsou anonymní a nám umožňují:

 • sledovat návštěvnost našeho webu
 • vytvářet statistiky a přehledy

Za účelem analýzy Vašeho chování na webu zpracováváme na základě Vašeho souhlasu informace v anonymizované podobě prostřednictvím analytického nástroje:

Tyto cookies jsme oprávněni používat pouze s Vašim souhlasem, který udělíte po našem upozornění klikem na tlačítko „OK, souhlasím“. Využití těchto cookies lze následně kdykoli vypnout v sekci Nastavení soukromí, které najdete v zápatí webu, čímž je Váš souhlas s jejich použitím odvolán. Svůj souhlas můžete uvedeným postupem odvolat kdykoli, přičemž můžete také vypnout tuto funkci v sekci Nastavení soukromí.

Marketingové cookies

Slouží k personalizaci reklam a remarketingu. Třetím stranám umožňujeme uložit cookies, které mohou sloužit:

 • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme na základě Vašeho souhlasu reklamním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje.

Sociální a reklamní sítě, které využíváme, jsou:

Tyto cookies třetích stran jsme oprávněni používat a předávat Vaše údaje reklamním sítím pouze s Vaším souhlasem, který udělíte po našem upozornění klikem na tlačítko „OK, souhlasím“. Využití těchto cookies lze následně kdykoli vypnout v sekci Nastavení soukromí, které najdete v zápatí webu, čímž je Váš souhlas s jejich použitím odvolán. Svůj souhlas můžete uvedeným postupem odvolat kdykoli, přičemž můžete také vypnout tuto funkci v sekci Nastavení soukromí.

Další informace

Detailní nastavení cookies, zahrnující také jejich omezení zpracování a blokování souborů cookies, si můžete nastavit v sekci Nastavení soukromí, kterou naleznete v zápatí našeho webu.

V souvislosti se zpracováním cookies ze strany naší společnosti máte dále práva na: přístup ke cookies, výmaz cookies, úpravu, doplnění a opravu cookies, omezení zpracování a právo podat stížnost k ÚOOÚ.

Používání souborů cookies můžete zablokovat i nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči. Upozorňujeme Vás, že zablokováním všech souborů cookies (což zahrnuje i technické cookies, které jsou pro fungování webových stránek nezbytné) je možné, že Vám web nebude fungovat správně a my Vám nebudeme moci poskytnout Vámi požadovanou službu.

Konkrétní postup pro nejběžnější typy prohlížečů najdete zde:

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.4.2022.